Säännöt

Suomen Dystonia-yhdistys ry:n säännöt

1 § Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue
Yhdistyksen nimi on Suomen Dystonia-yhdistys ry, Finlands Dystoniförening rf. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja toimialueena koko maa. Yhdistyksen kielinä ovat suomi ja ruotsi, pöytäkirja- ja rekisteröimiskieli on suomi.

2 § Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

3 § Avustukset ja lahjoitukset
Yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia, asianmukaisen luvan saatuaan, perustaa rahastoja, harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa sekä sellaista ansiotoimintaa, joka välittömästi liittyy yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen tai jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena ja voi omistaa toimintaansa varten kiinteää omaisuutta.
Yhdistys voi anoa valtiovallalta ja kunnilta taloudellista tukea toiminnalleen.

4 § Jäsenet
Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet hakemuksen perusteella

5 § Jäsenmaksut
Varsinainen jäsen ja kannatusjäsen suorittavat kalenterivuosittain syyskokouksen vahvistaman jäsenmaksun, jonka suuruus määritetään erikseen eri jäsenryhmille.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksusta.

6 § Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet
Jäsenillä on tasavertainen oikeus saada tietoa yhdistyksen toiminnasta ja tulla valituksi yhdistyksen päättäviin ja muihin toimielimiin.
Jäsenillä on oikeus tehdä aloitteita yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi, uusien toimintamuotojen etsimiseksi tai tuloksellisuuden tehostamiseksi. Aloitteet on toimitettava hallitukselle viimeistään yksi (1) kuukausi ennen kevät- ja syyskokousta.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero tulee voimaan välittömästi.
Jäsen voidaan katsoa eronneeksi, ellei hän ole maksanut erääntynyttä jäsenmaksuaan kehotuksesta huolimatta kalenterivuoden loppuun mennessä.
Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa hallituksen päätöksellä yhdistyksestä.

7 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kevätkokous pidetään maaliskuussa ja syyskokous syyskuussa hallituksen määräämänä ajankohtana. Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus.
Kokouskutsu on toimitettava viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle postitse tai sähköpostitse.
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Yhdistyksen kokous päättää yhdistyksen äänestys- ja vaalijärjestyksestä.
Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta, taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä. Äänioikeutettu jäsen voi käyttää äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä. Yhdellä asiamiehellä saa olla enintään kaksi (2) valtakirjaa. Yhdistyksen kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenillä sekä kannatusjäsenillä on yhdistyksen kokouksessa puhe- mutta ei äänivaltaa.
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan vaalit ratkaistaan arvalla, muissa asioissa ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide.

8 § Kevätkokous
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen
  a) puheenjohtajan valitseminen
  b) sihteerin valitseminen
  c) kahden (2) pöytäkirjan tarkastajan valitseminen
  d) kahden (2) ääntenlaskijan valitseminen
 3. Todetaan kokouksen osanottajat ja laillisuus
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista
  Päätösasiat
 5. Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta sekä esitetään toiminnantarkastajan lausunto
 6. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 7. Tarkistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle
 8. Hyväksytään seuraavan vuoden alustavat suunnitelmat
 9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 10. Muut mahdolliset asiat, joista ei voi tehdä päätöstä, ellei siitä ole mainittu kokouskutsussa
 11. Kokouksen päättäminen

9 § Syyskokous
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen
  a) puheenjohtajan valitseminen
  b) sihteerin valitseminen
  c) kahden (2) pöytäkirjan tarkastajan valitseminen
  d) kahden (2) ääntenlaskijan valitseminen
 3. Todetaan kokouksen osanottajat ja laillisuus
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista
  Päätösasiat
 5. Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja kaksivuotiskaudeksi (2), joka alkaa valintaa seuraavan kalenterivuoden alusta
 6. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet kaksivuotiskaudeksi (2), joka alkaa valintaa seuraavan kalenterivuoden alusta
 7. Valitaan hallituksen varajäsenet kaksivuotiskaudeksi (2), joka alkaa valintaa seuraavan kalenterivuoden alusta.
 8. Valitaan yhdistykselle yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja seuraavaksi kalenterivuodeksi
 9. Valitaan liittokokousedustajat Suomen Parkinson-liitto ry:n liittokokouksiin seuraavaksi kalenterivuodeksi
 10. Päätetään seuraavan toimintavuoden jäsenmaksun suuruus eri jäsenryhmille
 11. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
 12. Hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio
 13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 14. Muut mahdolliset asiat, joista ei voi tehdä päätöstä, ellei siitä ole mainittu kokouskutsussa
 15. Kokouksen päättäminen

10 § Hallitus ja henkilövalinnat
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi, sekä kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä. Jäsenille valitaan neljä (4) varajäsentä. Hallituksen jäsenistä vähintään puolet (1/2) tulee olla dystoniaa sairastavia. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta. Muista varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä on puolet (1/2) erovuorossa vuosittain, aluksi arvan, sitten vuoron mukaan.
Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten yhtäjaksoinen toimikausi voi olla enintään kolme (3) kaksivuotiskautta.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai jos kaksi kolmasosaa (2/3) hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.
Hallitus voi kokoontua myös sähköpostin välityksellä, jolloin kokoukseen sovitaan riittävä aika ja johon tulevat asiat on huolellisesti valmisteltava.
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

11 § Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävänä on

 1. Toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi
 2. Johtaa yhdistyksen toimintaa sääntöjen ja yhdistyksen kokoustenpäätösten mukaisesti
 3. Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat
 4. Ratkaista yhdistyksen uusia jäseniä koskevat kysymykset, lukuun ottamatta kunniapuheenjohtajuutta ja kunniajäsenyyttä
 5. Pitää jäsenluetteloa
 6. Valvoa yhdistyksen varojen- ja omaisuudenhoitoa
 7. Esittää vuosikokouksille toimintakertomus, tilinpäätös, toimintasuunnitelma sekä talousarvio
 8. Edustaa yhdistystä
 9. Esittää yhdistyksen kokouksille henkilöitä kunniapuheenjohtajaksi sekä kunniajäseniksi
 10. Suorittaa muut yhdistyksen sääntöjen ja lain edellyttämät tehtävät

12 § Toiminta- ja tilikausi
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös sekä talouteen ja hallintoon liittyvät asiakirjat on luovutettava viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta toiminnantarkastajalle, jonka on annettava toiminnantarkastuskertomus kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

13 § Nimenkirjoittajat
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

14 § Sääntöjen muuttaminen
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia yhdistyksen kokouksessa, jos kokouskutsussa on ollut siitä maininta. Päätökseen vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä.

15 § Yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen purkamispäätös on tehtävä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa. Vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä ja kokousten väliajan on oltava vähintään yksi (1) kuukausi.
Jos yhdistys puretaan tai lakkautetaan, sen varat on luovutettava jälkimmäisen purkamiskokouksen päätöksen mukaisesti käytettäväksi edistämään yhdistyksen tarkoituksia.

16 § Muuta
Muilta osin noudatetaan yhdistyksen toiminnassa yhdistyslain säännöksiä.

Säännöt on hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 26.3.2022 ja PRH:ssa 15.8.2022